Редакційна політика

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Наукові статті, що надійшли до редакції проходять через інститут рецензування.
Форми рецензування статей: внутрішня; зовнішня.
Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю збірника і направляє її на рецензування двом фахівцям, докторам чи кандидатам наук, що мають близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Автору статті не повідомляють, хто є рецензентом.
Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним секретарем з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.
Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.
Статті авторів без наукового ступеня та аспірантів приймаються з рецензією наукового керівника або фахівця з науковим ступенем у зазначеній галузі знання. Рецензії завіряються відповідно до порядку, встановленого в установі, де працює рецензент.
Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.
Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу.

ПРОТИДІЯ ПЛАГІАТУ

Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування.
З метою протидії плагіату редакція здійснює наступні кроки:
– за рішенням відповідального секретаря стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;
– рецензент під час рецензування статті робить висновок про відсутність або наявність плагіату в статті.
Якщо в процесі обробки статті виявляється плагіат, стаття повертається автору.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Політика  збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» в галузі авторського права направлена на забезпечення вільного доступу до результатів наукових досліджень.
Надсилаючи статтю до редакції автор(и) автоматично надають редакції правo редагувати, друкувати у збірнику та розміщувати статтю на офіційному сайті  збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки», НБУ імені В. І. Вернадського, в електронній бібліотеці КЛА НАУ. За автором залишається право відтворювати, використовувати зміст статті в будь-якій іншій праці, створеній автором, розміщувати копію статті на власному веб-сайті або сайті установи, в якій автор працює із вказівкою на вихідні дані статті у  збірнику наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» не раніше ніж через місяць після її публікації в журналі.