in Uncategorized

Збірник Наукових Праць


Весь випуск Завантажити

Зміст:

СЕКЦІЯ І.Психолого-педагогічні аспекти
організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах

АНИСИМОВ Н.В.
Краткий исторический экскурс возникновения и развития тестового контроля
Завантажити

АСТРЕЙКО С.Я., СИДЛО А.П.
Технолого-методические основы процесса точения фасонных поверхностей изделий из древесины на учебных занятиях по техническому труду
Завантажити

БАРАНОВСЬКА Л.В.
Авіаційний ВНЗ: освітнє середовище університету як детермінанта якості професійної підготовки студентів
Завантажити

БОЧАРОВА О.А.
Суспільні функції університетів та концепції розвитку
Завантажити

БРОДОВА О.В.
Особливості професійної адаптації майбутніх пілотів вищих льотних навчальних закладів як об‘єкт наукового дослідження
Завантажити

ВЕРЕТІЛЬНИК В.В.
Методичні рекомендації науково-педагогічному складу кафедр факультету підготовки керівних кадрів щодо розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки
Завантажити

ГЕРАСИМЕНКО Г.В.
Компоненти фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі загальнотехнічної підготовки
Завантажити

ГЕРАСИМЕНКО Л.С.
Мотивація до самоосвіти майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної підготовки
Завантажити

ДІДЕНКО О.В., ЗАЛЮБІВСЬКА О.Б.
Особливості змісту сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету
Завантажити

ЗАДКОВА О.В.
Оптимізація процесу підготовки курсантів-пілотів до дій в проблемних ситуаціях професійної діяльності
Завантажити

ЗЕЛЕНСЬКА Л.М., ТИМЧЕНКО С.В.
Діалогічність навчальної взаємодії у формуванні комунікативних умінь майбутніх авіаційних фахівців
Завантажити

КЕРНИЦЬКИЙ О.М.
Тренінгові методи у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії
Завантажити

ЛАВРЕНТЬЄВА О.О.
Методологічні вміння майбутнього інженера-педагога: проблема сутності й генезису розвитку
Завантажити

ЛАВРИНЕНКО С.О.
Проблема формування національної свідомості студентської молоді в умовах євроінтеграції
Завантажити

ЛИЧУК А.В.
Мотиваційний компонент як показник успішності підготовки майбутніх авіадиспетчерів до професійної діалогічної взаємодії
Завантажити

ЛОДАТКО Є.О.
Що треба знати майбутньому організатору освітнього процесу про гуманістичні системи
Завантажити

ЛОПАТЮК О.В.
Рефлексія як об‘єкт наукових досліджень
Завантажити

МЕЛЬНИК Ю.Б., ПИПЕНКО І.С.
Запровадження педагогічної логістики у вищій школі
Завантажити

МИКИТИШИН А.А.
Психологічні особливості типу мислення студентів-програмістів як невід‘ємна складова організації процесу професійної іншомовної комунікативної підготовки у вищих технічних навчальних закладах
Завантажити

МОЛЧАНОВА О.М.
Застосування малюнкових арт-терапевтичних методик для професійного самовизначення студентів
Завантажити

ОНИПЧЕНКО П.М., ПОЛУЙКО О.М.
Психолого-педагогічні аспекти організації тренажерної підготовки льотного складу на сучасному авіаційному тренажеріЗавантажити

ПЛАЧИНДА Т.С.
Підготовка здобувачів наукового ступеня до педагогічної діяльності у ВНЗ
Завантажити

ПЫЖКОВА О.Н., БОРКОВСКАЯ И.М.,
АСМЫКОВИЧ И.К., МОЗЫРСКА Д.
О возможностях реализации компетентностного подхода в преподавании математических дисциплин
Завантажити

РОМАНЬКО І.І.
Удосконалення соціально-гуманітарної підготовки студентів у контексті євроінтеграції: міжнародний та вітчизняний досвід
Завантажити

САС Н.М.
Характеристика сучасних тенденцій професійної підготовки
Завантажити

СИЛАДІЙ І.М., МАРИНЕЦЬ Н.В.
Професійні компетенції педагога-менеджера в управлінні освітнім процесом
Завантажити

СМОЛИКОВА Т.М.
Формирование культурной компетентности в условиях гуманизации и гуманитаризации технического образования
Завантажити

СТАСЕВИЧ К.В.
Компетентнісний підхід у професійній підготовці авіаційних фахівців
Завантажити

СТЕПАНОВ С.П.
Критерії, показники й рівні сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників
Завантажити

СУРКОВА К.В.
Структура інтерфейсу електронного засобу навчання з оперативного планування та контролю виконання польотів
Завантажити

СУЩЕНКО Р.В.
Психолого-педагогічні компоненти формування управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту
Завантажити

ТЕМНИКОВА И.С.
Использование возможностей специального представления учебного материала в обучении высшей математике (на примере темы «Интегрирование по частям», «Числовые ряды»)
Завантажити

ТИМОФЄЄВА О.Я.
Особливості педагогічного експерименту з формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
Завантажити

ТОКАРЬ Є.Б., МУРАВСЬКА С.М.
Тестовий контроль з англійської мови в професійній підготовці майбутніх фахівців авіаційної галузі
Завантажити

ТОПОЛЬНИЦЬКА Г.Ю.
Амбітність як важлива морально-психологічна якість у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
Завантажити

ТУРОВЕЦ Н.И.
Аксиологические приоритеты процесса самоактуализации личности будущего учителя
Завантажити

УРСОЛ О.В.
Електронна освіта як інструмент розвитку інформаційного суспільства
Завантажити

ЦАРЕНКО О.М.
Методологічні аспекти використання мультимедійних засобів у навчальному процесі
Завантажити

ЦАРЬОВА Л.В.
Комунікативна спрямованість підготовки авіаційного спеціаліста
Завантажити

ЦИБУЛЬСЬКИЙ С.І.
Сучасні технології навчання у вищих військових навчальних закладах в контексті реформування вищої освіти України
Завантажити

ЧЕРКАСОВ В.Ф.
Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності
Завантажити

СЕКЦІЯ ІІ.
Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців

БОНДАРЬ О.П., СЕМЕНЮТА М.Ф., ЗАДОРОЖНА О.В., КОВАЛЕВ Ю.Г., ЯКУНИНА И.Л., КОВАЛЕВА Е.С.
Некоторые особенности профессиональной подготовки специалистов за рубежом
Завантажити

ИГНАТЕНКО В.В., БАВБЕЛЬ Е.И., НАУМЕНКО А.И.
Подготовка специалистов лесного комплекса Республики Беларусь на базе современных компьютерных технологий
Завантажити

КОГУТ С.Я.
Теорії педагогіки праці в контексті розвитку людського капіталу: досвід Польщі
Завантажити

КРАСНОЖОН В.О.
Основні вимоги до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США
Завантажити

ЛІСНА-МІСЬКІВ Н.Є.
Аналіз зарубіжного досвіду формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів
Завантажити

МІХЕЄВ О.І., ЛОПАТЮК С.П., ВЕЛИГДАН Н.В., СЕРДЮК Г.В.
Державні питання щодо надійного соціального захисту українських моряків
Завантажити

ПАЛЬОНИЙ А.С.
Досвід євроконтролю з впровадження дистанційного навчання авіадиспетчерів
Завантажити

ТРЕГУБ В.А.
Формирование политической культуры специалиста
с высшим образованием в современном восточнославянском пространстве
Завантажити

ЦУРАНІЧ В.В.
Проблеми інтеграції України до європейської транспортної мережі
Завантажити

ЧЕКИНА Е.В.
Социально-экономическая компетентность как инновационный компонент содержания пофессиональной подготовки специалистов образования в Республике Беларусь
Завантажити

ЧОРНОГОР Н.О.
Зарубіжний досвід професійної підготовки у Франції для майбутніх менеджерів в контексті єдиного європейського освітнього простору
Завантажити

СЕКЦІЯ ІІІ.
Інноваційні підходи до професійної освіти відповідно концепції сталого розвитку

АЙВАЗЯН Э.И.
Об одном способе нахождения множества (области) значений функции
Завантажити

БАРИЛО О.Г., ПОТЕРЯЙКО С.П.
Удосконалення комунікативної компетентності керівника за рахунок застосування інноваційних методів навчання
Завантажити

БІЛЯВЕЦЬ С.Я.
Особливості змістового компоненту методичної системи навчання майбутніх офіцерів прикордонників військово-спеціальних дисциплін
Завантажити

БУРМАТОВ И.В., АКСЁНОВА В.И.
Дух логической культуры в экстремальной профессии – реализация профессиональной коммуникации молодѐжи
Завантажити

DANYLYUK S.
The role of information culture in the context of formation of future specialists‘ professional competence
Завантажити

ДРОЗДОВА І.П.
Міждисциплінарність і системність у змісті визначень технології навчання вищої школи як реалізація мети та завдань професійної підготовки фахівців
Завантажити

КОНЦЕВАЯ Г.М., КОНЦЕВОЙ М.П.
Виртуальные сетевые среды в профессиональном языковом образовании
Завантажити

КУЗЬМЕНКО О.С.
Використання STEM-технологій у навчальному процесі з фізики в вищих навчальних закладах технічного профілю
Завантажити

ЛОПАТЮК С.П., ФЕДОТОВ В.Г., ЗОРЬКА О.В., ВЕЛИГДАН Н.В., ЛУПІНА Т.О., СЄРОВА Т.О.
Про підготовку компетентних фахівців галузі водного транспорту
Завантажити

ПІВЕНЬ М.І., ПІВЕНЬ В.В.
Шляхи інноватизації процесу конструювання професійно-освітнього простору майбутніх авіаційних фахівців
Завантажити

ПШЕНИЧНА О.О.
Особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків
Завантажити

РАДУЛ С.Г.
Інноваційні технології у процесі професійної підготовки фахівців
Завантажити

РЕДЬКИН В.П., СТАСИЛОВИЧ Е.И.
Повышение эффективности подготовки учителя технологии на лабораборном практикуме по материаловедению
Завантажити

СЕМИТКІВСЬКА Т.О., КОВАЛЬОВ М.М.
Екологічна освіта у професійній підготовки фахівців як концепція сталого розвитку
Завантажити

СКЛОВСКИЙ И.З., СКЛОВСКАЯ Е.И.
Культура и подготовка авиаспециалиста к нестандартным ситуаціям
Завантажити

СКЛЯРЕНКО І.Ю.
Педагогічні умови застосування інноваційного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців водного транспорту
Завантажити

СОСНИЦЬКА Н.Л., ГЛІКМАН С.В.
Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства
Завантажити

СОСНИЦЬКИЙ О.В.
Проблема наукової класифікації Homo Sapience
Завантажити

ТИЩЕНКО В.О.
Щодо перспективних методів навчання
Завантажити

ЮРЧЕНКО В.О.
Проблеми та перспективи підготовки фахівців з питань цивільного захисту
Завантажити

СЕКЦІЯ ІV.
Особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування

ГЕРАСИМЧУК Т.В.
Зміст роботи студентів на заняттях з іноземної мови для формування професійної компетентності із застосуванням інтернет-технологій
Завантажити

ГРИДЖУК О.Є.
Самостійна робота з курсу «Українська мова професійного спрямування» в підготовці студентів лісотехнічних спеціальностей
Завантажити

КАЛІНІЧЕНКО Л.В., ЛОМАКІНА М.Є.
Засоби модернізації змісту професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів технічних закладів
Завантажити

КОРЄШКОВА С.П., БОНДАРЕНКО В.Ф.
Деякі ефективні методики у викладанні професійної англійської мови у вищих навчальних закладах
Завантажити

КОРОТКА Н.В., ПІДКОЛЕСНА Л.А.
Особливості викладання ділової англійської мови у немовних ВНЗ
Завантажити

МЕЛЬНИЧЕНКО Т.Є., МАКЛЯКОВА В.Є.
Использование видеоматериалов в учебном процессе
Завантажити

МОСКАЛЕНКО О.І., ДЕМЧЕНКО І.В.
Професійна комунікація авіаційних фахівців як об‘єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження
Завантажити

TEODOROVYCH A.
English for specific purposes course module tests: any standard tasks?
Завантажити

СЕКЦІЯ V.
Фізична підготовка фахівців як умова професійної надійності

КУКЕЛЬ А.А., КРУТАЛЕВИЧ О.П.
К вопросу о выборе средств профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей
Завантажити

МОСЕЙЧУК Ю.Ю.
Загальні наукові підходи до розробки системи формування культури здоров‘я майбутніх учителів фізичної культури
Завантажити

ПАНТЄЛЄЄВ К.В.
Педагогічні умови формування культури здоров‘язбереження в курсантів вищого навчального закладу прикордонного відомства України
Завантажити

ПІВЕНЬ М.І., РЕДОЗУБОВ О.А.
Педагогічна інноватика в контексті формування психофізіологічної надійності курсантів-пілотів
Завантажити

Written By:

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *