Поточний випуск

№ 3 (2018): Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки


ЗМІСТ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

АКСЬОНОВА В.І., СКЛОВСЬКА О.І.
Проблеми етносоціальних змін – феномен національної ідеї в освітньому контексті
Завантажити

АНІСІМОВ М.В.
Системний аналіз літератури з трудового навчання для середньої школи
Завантажити

АСТРЕЙКО С.Я., АСТРЕЙКО А.Я., РЕЗНИК В.Н.
Подготовка будущих учителей трудового обучения к творческому проектированию межпредметного характера
Завантажити

БІЛОУС Н.П.
Проблеми визначення структури професійно-комунікативної компетентності майбутнього перекладача авіаційної галузі
Завантажити

БОНДАР О.П., СЕМЕНЮТА М.Ф., КОВАЛЬОВ Ю.Г., ЗАДОРОЖНА О.В., ЯКУНІНА І.Л., КОВАЛЬОВА О.С., ЯКУНІН Р.П.
Шкали вимірів в педагогічних дослідженнях
Завантажити

ВІЄВСЬКА М.Г.
Досвід впровадження інтерактивних методів навчання у процес викладання курсу «країнознавство»
Завантажити

ВОЄВОДА К.В.
Практична підготовка фахівців з авіаційної безпеки, її особливості та види
Завантажити

ГАРУЛЯ Н.А., Гаруля Ф.А.
Некоторые аспекты организации образовательного процесса в высших учебных заведениях  при подготовке учителей трудового обучения
Завантажити

ГОРИЦЬКА О.В.
Підготовка майбутніх економістів до автоматизації обліку на підприємствах
Завантажити

ДЕМЧЕНКО І.В.
Педагогічні умови формування мотивації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації
Завантажити

ДРОЗДОВА І.П., ЗОЛОТУХІНА Н.А.
Особливості навчальної мотивації у процесі навчання української мови як іноземної у творчих внз
Завантажити

ЖИТНІК Т.С.
Активність особистості як категорія свідомої професійної діяльності
Завантажити

ЗЕЛЕНСЬКА Л.М., ТИМЧЕНКО С.В.
Позааудиторна робота у формуванні комунікативних умінь майбутніх авіафахівців
Завантажити

КАЗАРЯН А.Ф.
Познание философской и педагогической антропологии в процессе саморазвития преподавателя
Завантажити

ЛИСЕНКО Г.І.
Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ
Завантажити

МАКЕРЕНКОВА И.А.
Особенности организации самостоятельной работы студентов при подготовке будущих учителей технологии
Завантажити

МЕЛЬНИК Ю.Б.
Психолого-педагогічний супровід курсантів та його особливості у ВВНЗ
Завантажити

ОМЕЛЬЯНЕНКО С.В.
Моделювання професійних ситуацій у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи
Завантажити

ПІВЕНЬ В.В.
Домовне мислення і самопокладання як вихідні механізми інтеграції міжпредметних знань в професійній підготовці майбутніх авіаційних фахівців
Завантажити

ПІВЕНЬ М.І.
Субʼєктна позиція курсанта-пілота в навчальній діяльності як провідний механізм професійного й особистісного саморозвитку
Завантажити

ПЛАЧИНДА Т.С., УРСОЛ О.В.
Формування міжкультурної комунікації у процесі професійної підготовки авіафахівців
Завантажити

ПОНОМАРЕНКО Н.П.
Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень
Завантажити

РОМАНЬКО І.І.
Роль товариства «просвіта» в українізації освіти в період виборювання державності: історичний досвід і сьогодення
Завантажити

РУДЕНКО Л.А.
Принципи формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери
Завантажити

ФЕДЮК Г.З.
Концептуальні засади педагогічної майстерності вчителя в сучасних умовах
Завантажити

ЧАЛА Н.Д., КОВАЛЬОВА І.В.
Використання інтерактивних та проектних технологій під час вивчення іноземної мови
Завантажити

ЧАТИНЯН А.А.
Современные подходы к организации процесса формирования теоретических компетенций у студентов физкультурных вузов
Завантажити

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

АРУТЮНЯН Н.К.
Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога
Завантажити

АШИКЯН А.А.
Соотношения национальных и общечеловеческих ценностей как предпосылка продуктивной деятельности будущего педагога
Завантажити

БОЧАРОВА О.А.
Вимоги до підготовки вчителів у європейських країнах
Завантажити

БХІНДЕР Н.В.
Горизонтальне навчання як організаційно-педагогічна інновація в процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія
Завантажити

KARATAJIENE D., RISKUTE-KARINIAUSKIENE G.
The composition principles of fine arts education: pedagogical and psychological approach. The case of lithuanian university of educational sciences
Завантажити

РЕДЬКІН В.П., СЕМЕНЕНКО Е.В.
Роль образовательного курса «Введение в технический труд» в формировании профессиональных качеств учителя «Технологии»
Завантажити

СМОЛИКОВА Т.М.
Формирование предпринимательских компетенций молодежи: опыт Китайской Народной Республики
Завантажити

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АЙРАПЕТЯН Л.Х.
Артпедагогика как способ формирования художественно-эстетических взглядов у студентов
Завантажити

АЛЕКСАНЯН А.С.
Онлайн образование в высшей школе: диагностика педагогических коммуникаций на будущее
Завантажити

АСМЫКОВИЧ И.К.
Организация НИРС по математике для хорошо успевающих студентов
Завантажити

БАГЛАЙ В.І.
Впровадження інноваційних технологій навчання в галузевій Асоціації ПТНЗ залізничного профілю
Завантажити

ГЕРАСИМЧУК Т.В., ЖУВАНОВ А.В.
Аудиторна і позааудиторна самостійна робота студентів як невід’ємна складова формування професійної компетентності сучасних фахівців із застосуванням інтернет-технологій
Завантажити

КАРПОВА М.Є.
Використання інтерактивних технологій в навчанні майбутніх педіатрів
Завантажити

КОНЦЕВАЯ Г.М., КОНЦЕВОЙ М.П.
Образовательный хакатон в профессиональной подготовке специалистов
Завантажити

КОРОЛЬОВ С.В., МАКСИМОВА Л.О.
Застосування підходів синергоінформатики в педагогічній практиці
Завантажити

LOMAKINA M., SURKOVA K.
Cybernetic approach in professional training of air traffic controllers
Завантажити

ШАТОВ С.В.
Професійна підготовка фахівців у сфері технічного обстеження будівельних об’єктів
Завантажити

ШЕРЕМЕТ П.М.
Експериментальна перевірка ефективності структурно-функціональної моделі розвитку професійного іміджу вчителів історії у системі післядипломної освіти
Завантажити

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

АМЕЛІНА С.М.
«Європейський мовний портфель» як засіб самооцінювання іншомовної компетентності фахівців
Завантажити

БАРАНОВСЬКА Л.В.
Лінгвістична складова професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі
Завантажити

ВИТРЯК А.Н., КИРПИТНЁВ С.В., СЛЕПАК Б.Я.
Методология и прагматика психо-кибернетической лингводидактики иностранных языков (на материале английского языка)
Завантажити

ГЕРАСИМЕНКО Л.С.
Розвиток умінь іншомовного професійного спілкування як умова успішної діяльності диспетчерів та пілотів
Завантажити

ЄВСЄЄВА Г.П.
Формування професійної мовленнєвої культури студентів-будівельників
Завантажити

МЕЛЬНИЧЕНКО Т.Є., МАКЛЯКОВА В.Є., КАЛІНІЧЕНКО Л.В.
Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка как иностранного в техническом вузе
Завантажити

ОМЕЛЬЯНЕНКО Н.В.
Мультимедійні презентації у процесі вивчення авіаційної англійської мови
Завантажити

ONISHCHUK I.
Features of teaching foreign language to linguistic and non-linguistic directions
Завантажити

ШАРАНДАК Н.А.
Проблеми викладання англійської мови професійного спрямування у вищих навчальних закладах
Завантажити

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ

ДАНИЛО Л.І.
Сутність сучасного фітнесу та фітнес-технологій
Завантажити


Завантажити весь збірник