Поточний випуск

Весь випуск: Завантажити

 


Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах

АКСЬОНОВА В.І.
Творчість А.С.Макаренка – постнекласичний символ лицарського відношення до ідеалів козакофільства
Завантажити

БОНДАР О.П., СЕМЕНЮТА М.Ф., КОВАЛЬОВ Ю.Г., ЗАДОРОЖНА О.В., КОВАЛЬОВА О.С., ЯКУНІНА І.Л., ЯКУНІН Р.П.
Математична статистика як елемент педагогічної технології навчання у вищій школі
Завантажити

ВІТРЯК А.М., КІРПІТНЬОВ С.В., СЛІПАК Б.Я.
Комп’ютерна лінгводидактика авіаційної та загальної англійської мови
Завантажити

ДУДІКОВА Л.В., ДІДЕНКО О.В.
Тенденції розвитку етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній ретроспективі
Завантажити

ЗАДКОВА О.В.
Помилки пілота в льотній експлуатації повітряних суден як предмет контролю в процесі тренажерної підготовки курсантів-пілотів
Завантажити

ЗУБЧЕНКО Л.В., ГОЛИК В.А.
Гуманістичні засади оптимізації процесу фізичного виховання студентів
Завантажити

КОВАЛЕНКО О. П.
Особливості дослідження формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін
Завантажити

ЛЕЩЕНКО Г.А.
Викладач-тьютор як суб’єкт дистанційного освітнього процесу у вищій школі
Завантажити

LOMAKINA M., SURKOVA K.
Intersubject connections in professional training of air traffic controllers
Завантажити

МЕЛЬНИК Ю.Б.
Організація досліджень психофізіологічних особливостей курсантів у вищої школи
Завантажити

ПІВЕНЬ М.І., ПІВЕНЬ В.В., КОВАЛЬОВА І.В.
Професійно-освітній простір як чинник і умова становлення особистості курсанта в навчальній діяльності
Завантажити

ПУХАЛЬСЬКА Г.А., ДМІТРІЄВ А.О.
Екологічна свідомість і важливість її формування у майбутніх авіаційних фахівців як психолого-педагогічна проблема
Завантажити

РАДУЛ С.Г., КУМПАН О.О.
Професійна самореалізація в контексті життєвої перспективи особистості
Завантажити

РОМАНЬКО І.І.
Досвід реформування національної системи освіти та його використання в сучасній Україні: історіографія питання
Завантажити

СКЛОВСЬКА О.І.
Динаміка соціокультурного простору та становлення патріотизму молодога авіатора
Завантажити

СМОЛИКОВА Т.М.
От дистанционных технологий к педагогическим профессиям будущего
Завантажити

СОСНИЦЬКА Н.Л., КРИВИЛЬОВА О.А.
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: акмеологічнічний аспект
Завантажити

ЧОРНОГОР Н.О.
Тренінгові технології як основа формування конфліктової культури в процеси професійного становлення менеджерів ЗЕД
Завантажити


Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців

БОЧАРОВА О.А.
Концепція рівності освітніх шансів в японській системі освіти
Завантажити

KRASNOZHON V.
Future air traffic controllers’ preparation in the collegiate educational system of the USA
Завантажити

ПІДЛУБНА О.М., КУЛІШ І.В.
Основні критерії забеспечення якості вищої освіти: досвід Сполучених Штатів
Завантажити

ПЛАЧИНДА Т.С.
Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі: зарубіжний досвід
Завантажити

ФРОДЕ НІЛЬСОН, СУРКОВА К.В., МАНДРИК Я.С.
Порівняльне дослідження норвезького та українського досвіду професійної підготовки фахівців з пошуку і рятування
Завантажити


Інноваційні підходи до професійної освіти відповідно концепції сталого розвитку

ГЕРАСИМЕНКО Л. С., ЧОРНОГЛАЗОВА Г. В.
Реалізація принципу інтегративності у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків в льотних навчальних закладах
Завантажити

КУЗЬМЕНКО О.С.
Використання поняття симетрії для формулювання наукового світогляду студентів у процесі навчання фізики в умовах розвитку STEM-освіти
Завантажити

МОСКАЛЕНКО О.І., ШЕРЕМЕТ П.М., ПУХАЛЬСЬКА Г.А.
Метод проектів як сучасна педагогічна технологія: визначення та основні функції
Завантажити

УРСОЛ О.В.
Гуманітарна складова в становленні професійних і морально-етичних якостей авіаційних фахівців
Завантажити

ХАРЛАМОВА Л.С., ЧЕРНЯВСЬКА О.О., ЧАЛА Н.Д.
Використання методу проектів на уроках англійскої мови для формування мовленневої компетентності майбутніх авіаційних фахівців
Завантажити

ШЕВЧЕНКО В.Б., ЧЕРЕДНИЧЕНКО Н.Г.
Використання інтерактивних методів у процесі самостійної англомовної підготовки студентів
Завантажити


Особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування

ДЕМЧЕНКО І. В.
Взаємозв’язок професійної та міжкультурної комунікації у фаховій підготовці студентів-іноземців
Завантажити

ЗЕЛЕНСЬКА Л.М., ТИМЧЕНКО С.В.
Деякі аспекти практично-діяльносного етапу методики формування комунікативних умінь майбутніх фахівців диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійної англісьйкої мови
Завантажити

КАЛІНІЧЕНКО Л.В., МЕЛЬНИЧЕНКО Т.Є., МАКЛЯКОВА В.Є.
Проблеми впровадження спецкурсу “Теорія та практика реферування” для іноземних студентів немовних вишів
Завантажити

ЦАРЬОВА Л.В.
Специфіка навчання майбутніх авіаційних спеціалістів професійно-орієнтованому усному мовленню
Завантажити

ФАЙНМАН І.Б., ТОКАРЬ Є.Б., МУРАВСЬКА С.М.
Діалогічна взаємодія як основа комунікації між суб’єктами освітньго процесу в авіаційному ВНЗ
Завантажити