Інформація

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 19 –
20 квітня 2018 року в  Льотній академії Національного авіаційного університету.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти.

Конференція працюватиме за секціями:

 1. Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах.
 2. Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців.
 3. Інноваційні підходи до професійної освіти відповідно концепції сталого розвитку.
 4. Особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування.
 5. Фізична підготовка фахівців як умова професійної надійності.

До початку конференції передбачається видання збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» ISSN 2522-1477

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказом МОН України
від 4 квітня 2018 р. № 326

Збірник реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібліотека Україниімені В.І. Вернадського), Google Scholar.

Офіційні мови конференції: українська,  англійська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються для публікації:

Обсяг – 8-12 повних сторінок формату А 4.
Усі поля 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5; абзац 1,25; шрифт Times New Roman, розмір 14. Вирівнювання по ширині, без переносу слів. Матеріали набираються в текстовому редакторі MS Word for Windows у такому порядку:
УДК – вирівнювання по лівому краю (обов’язково).
Відомості про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові (напівжирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (курсив) – вирівнювання по правому краю:
через 1 інтервал – назва статті великими літерами (шрифт напівжирний), вирівнювання по центру;
через 1 інтервал – анотація (від 6 рядків), та ключові слова (5 –10 слів);
через 1 інтервал – текст;
через 1 інтервал – список використаної літератури;
references;
через 1 інтервал – англійською мовою дублюється інформація про автора (авторів): П.І.Б. (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, назва статті;
через 1 інтервал – подається розширена анотація англійською мовою (Abstract), від 30 рядків, не менше 250 слів та ключові слова.

Електронний варіант матеріалів надсилається на електронну адресу kafedra.kla.nau@ukr.net (назва файлу – прізвище автора і перші три слова назви статті).

Для авторів без наукового ступеня рецензія доктора (кандидата) наук, обов’язково.

Приклад оформлення статті:

               УДК 656.7.260                                                                      Плачинда Тетяна Степанівна,
                                                                    доктор педагогічних наук, доцент,
                                                                                    завідувач кафедрою професійної педагогіки
                                                                  та соціально-гуманітарних наук,
                                                                   Льотна академія  Національного
                                                      авіаційного університету

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Анотація.
Ключові слова:
Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Список використаної літератури (5 – 10 джерел).
References (обов’язковий переклад англійською мовою).
Англійською мовою дублюється інформація про автора (авторів): П.І.Б. (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, назва статті.
Анотація, ключові слова (російською мовою).
Abstract (від 30 рядків, не менше 250 слів).
Key words:

Вимоги до статті за посиланням: http://ksgn.hol.es/vimogi-do-statej/

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідає автор. 

Оплата за участь в конференції: 30 грн. за кожну сторінку друкованих матеріалів.
Додаткова оплата: за пересилку збірника – 30 грн., за додатковий примірник – 100 грн.
Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.

 

Заявка:

Прізвище, ім’я та по батькові __________________________________
Науковій ступінь, вчене звання ________________________________
Місце роботи, посада ________________________________________
Секція та назва статті ________________________________________
Участь у конференції: ________________________________________
– заочно;
– особисто.
Адреса Нової Пошти (для пересилки збірника), телефон, e-mail _____

Проживання та харчування учасників конференції:
Організаційний комітет має можливість розміщення учасників конференції у готельному комплексі ЛА НАУ та готелях міста.
Учасники конференції самостійно сплачують проживання та харчування.

 1. Контрольні дати:

До 01 березня 2018 року подання заявок на участь у конференції та матеріалів публікацій.
19 – 20 квітня 2018 року – реєстрація учасників конференції, пленарне засідання та робота в секціях.

 1. Адреса оргкомітету конференції:
  25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1
  E-mail: kafedra.kla.nau@ukr.net
   
  Телефони:
  050-900-78-39; 098-619-66-99 – Плачинда Тетяна Степанівна, науковий редактор
  095-388-99-47; 068-481-62-48 – Урсол Оксана Володимирівна, відповідальний секретар