Вимоги до статей

Вимоги до оформлення статей які подаються у збірник наукових праць:
«Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки»

Періодичність: 2 рази на рік.

Статті приймаються до 1 жовтня та 1 березня.

Статті друкуються за рубриками:

 • Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах.
 • Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців.
 • Інноваційні підходи до професійної освіти відповідно концепції сталого розвитку.
 • Особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування.
 • Фізична підготовка фахівців як умова професійної надійності.
 • Робочі мови – українська, англійська, російська.

  Вимоги до змісту та оформлення статті:

  Стаття повинна мати складові, що відповідають чинним вимогам до оформлення статей у фахових виданнях:
  Анотація – від 5 рядків.
  Ключові слова: не менше 5.
  Постановка проблеми.
  Аналіз останніх досліджень та публікацій.
  Мета статті.
  Виклад основного матеріалу дослідження.
  Висновки та перспективи подальших досліджень.
  Cписок використаної літератури.
  References (обов’язковий переклад англійською мовою).
  Англійською мовою дублюється інформація про автора (авторів): П.І.Б. (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, назва статті.
  Анотація, ключові слова (російською мовою).
  Abstract (від 30 рядків, не менше 250 слів).
  Key words:

   

  Технічні вимоги:

  Стаття має бути набрана у редакторі MS Word.

  Обсяг статті: 8-12 повних сторінок. Обсяг статті не повинен перевищувати 24 тис. знаків.

  Вимоги до оформлення: формат А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., ліве – 2 см., праве – 2 см., Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал –1,5, абзацний відступ – 1, 25 см.

  Cписок використаної літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):

  1) Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015). Зразок оформлення списку використаних джерел;

  2) References – ті самі джерела,  оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010
  Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників тощо) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації ), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI). Зразок транслітерації.

  Назви джерел (не менш як 5) у списку літератури розміщуються за абеткою.

  Компонування тексту:
  УДК – у лівому кутку (обов’язково);
  прізвище й ініціали автора (авторів) жирним шрифтом праворуч, а також науковий ступінь, звання, посада, місце роботи;
  через 1 інтервал – назва статті великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту;
  через 1 інтервал – анотація та ключові слова українською мовою;
  через 1 інтервал – текст;
  через 1 інтервал список використаних літератури, references;
  через 1 інтервал – англійською мовою дублюється інформація про авторів, назва статті;
  через 1 інтервал – подається розширена англійська анотація (Abstract), не менше 30 рядків;
  через 1 інтервал – ключові слова англійською мовою.

  Для авторів, які не мають наукового ступеня необхідна рецензія фахівця (кандидата або доктора наук) у галузі наук, за якою підготовлена стаття.

  Матеріали, що не оформлені відповідно до зазначених вимог або не відредаговані, розглядатися не будуть.

  Відомості про автора:

  1. Прізвище, ім’я та по батькові ________________________________________
  2. Науковій ступінь, вчене звання _______________________________________
  3. Місце роботи, посада ______________________________________________
  4. Розділ збірника __________________________________________________
  5. Адреса Нової Пошти (для пересилки збірника), телефон, e-mail _______________